به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، صالحی نیا، معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت در نشست خبری با اصحاب رسانه گفت، یکی ازشاخصهای موردتوجه وزارت صنعت ، معدن و تجارت درسال جاری رشد واحدها و بنگاهای کوچک متوسط تولیدی واقتصادی است که با توجه به پشت سرگذاشتن جلسات بسیار وتوجه ویژه ریاست محترم جمهوری و همچنین شخص وزیر صنعت جناب نعمت‌زاده مصوب و ایجاد ستادهای تصریح و رفع موانع تولید درسطح استانها وشهرستانهای کشور انجام شد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت اظهار کرد، ستادها وکارگروهای تسهیل و رونق بخشی تولید ملی به ریاست استانداران در همه استانهای کشور راه اندازی شده وجلسات بسیاری نیز درخصوص این امر بسیاری ازدستگاهای خصوصی ودولتی برگزار شده که منجر به بررسی پانزده هزار واحد تولیدی برای ارائه تسهیلات گشته است.

 

محسن صالحی نیا یکی دیگر از اهداف این اقدامات افزایش رشد تولیدکشور وجان بخشی دوباره به واحدهای صنعتی وتولیدی ضعیف ویا از کار افتاده بوده است.

وی افزود، درراستای حمایت ازت ولید ملی وتسهیل فضای رقابتی موجود برای تولیدکنندگان کشور محدودیت وادرات برای بیش از 1500 کالای وارداتی که بیشتر در داخل کشور باکیفیت مطلوب تولید وعرضه میشود قائل شده ایم.