به گزارش برنا،علیرضا خواجوی در کارگاه آموزشی کشت الگویی زعفران تعاونی روستایی زنان عنبران افزود: امیدواریم با حمایت از زعفران کاران استان شاهد افزایش سطح زیر کشت و تغییر الگوی کشت به ویژه در مناطق مواجه با مساله کم آبی استان باشیم.
او اظهار کرد: اجرای طرح های اشتغال زا به ویژه در مناطق کم برخوردار و محروم استان با هدف کمک به توسعه روستایی و بهبود درآمد خانوارهای روستایی از برنامه های اولویت دار امور زنان روستایی مدیریت هماهنگی ترویج استان است.
او هدف از اجرای برنامه های آموزشی کشت زعفران را تشویق و ترغیب زنان روستایی به ویژه اعضای تعاونی و تشکل های بخش کشاورزی به انجام فعالیت های اقتصادی و افزایش اشتغال پایدار در بخش تولید ذکر کرد.