به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،ساتیام عزیزی کوچکترین عضو خانواده ورزش کشور و جهان در  15آبانماه سالجاری به دنیا آمد.لذا به یمن قدم این تازه متولد شده  یک عدد کارت بیمه ورزشی رشته تکواندو  توسط والدین به نوزاد اهدا شد.

  سهراب عزیز رئیس هیات تکواندو شهرستان الیگودرز و پدر ساتیام ،هدف از این کار را اهمیت دادن به بیمه ورزشی توسط کلیه ورزشکاران عنوان کرد.