به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، دومین جلسه آموزشی (ارتباط موثر) دربهزیستی شهریار با هدف ارتقاء وبهبود ارتباطات خوب وموثر پرسنل بهزیستی شهریار باحضور 30 نفربرگزار شد.

برپایه این خبر، منصورقره باغی مدرس این دوره به بحث وتبادل نظر درخصوص باید هاونباید ها وبررسی شخصیت من والد ،من کودک ومن بالغ پرداخت.

وی در ا دامه در خصوص  انواع تیپهای شخصیتی که شامل: تیپهای ساده ومستعد موفقیت طلب: هراتفاقی که درزندگیشان بیافتد بازبه دنبال موفقیت هستند.، تیپ شخصیتی شکست طلب که مستعد شکست وناپایداری است، تیپ شخصیتی مستعد خوشبختی وبدبختی که خوشبختی را اکثرانسانها در آرامش می بینند. تیپ شخصیتی سلامتی که این گروه سعی وباوردارند که همیشه سلامت وتندرست هستند وسلامت باقی خواهند ماند، تیپ شخصیتی بیمار که همیشه ودر همه حال خودرا بیمارتلقی میکنند و جهت جلب توجه ونیاز عاطفی به رفتارهای خود ادامه می دهد . در ادامه قره باغی یادآوراین موضوع شد به خاطر همین تیپهای شخصیتی است که انسانها سخت تغییر می کنند واین ما هستیم که باید نگرشمان را عوض کنیم وعادت کلی گویی وعادتهای بدراترک کرده وعوض کنیم وبرای تغییر آنها از(N.L.P) که همان برنامه ریزی عصبی وکلامی است بکارگیریم .

.قره باغی ،عادتهای نادرست را عادات وشرطی های ناسالم ،عدم اطلاع از روانشناسی مشکل وعدم توجه به اهمیت تمرین وتکراربرشمرد. درپایان باطرح سوال از حاضرین به بحث وتبادل نظر پرداخت.

photo_2016-11-05_14-14-05