به گزارش برنا،حسین کربلایی خیاوی افزود: این پروژه ها در زمینه ‌های به نژادی ، به زراعی و بیماری‌ های غلات و طرح‌ های تحقیقی - ترویجی گندم و پروژه ‌های PVS در شهرستان‌ های اردبیل ، سرعین ، نیر ، نمین و کوثر اجرا می شود.
او گفت: لاین های امیدبخش غلات در شرف معرفی بوده که در قالب طرح‌ های ترویجی و PVS در مزارع زارعان گندم‌ کار در حال ارزیابی نهایی هستند.
وی افزود: این لاین ها با شاهد میهن و پیشگام در زراعت آبی و با رصد و هما در مزارع دیم مقایسه شده و برخی از این لاین ها نیز سازگاری خوبی برای کشت در مناطق سردسیر استان بویژه در مناطق سردسیر استان اردبیل از خود نشان داده‌ اند.
کربلایی تشریح کرد: در این طرح ‌ها بیماری ‌های زنگ زرد و قهوه ‌ای و سیاه نیز در بین ارقام و لاین ها مطالعه شده و ارقام متحمل به این بیماری‌ ها در آزمایش های به نژادی و بین‌المللی بویژه در آزمایش های نسل‌ های در حال تفکیک نسل های گندم گزینش خواهند شد.
 او گفت: کشت آزمایش های به نژادی و به زراعی و نیز تحقیقی – ترویجی و PVS در مزارع کشاورزان استان به پایان رسیده است.
ایستگاه تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی آلاروق اردبیل در 10 کیلومتری جنوب اردبیل یکی از سایت‌ های اصلی تحقیقات غلات در زمینه مطالعات مربوط به تنش سرما ، تنش خشکی آخر فصل و بیماری‌ های غلات است.
این ایستگاه همچنین در اجرای طرح‌ ها و پروژه ‌های به نژادی اقلیم سرد کشور از ایستگاه ‌های مهم بوده و در سال‌ های اخیر در معرفی ارقام جدید غلات نقش اساسی داشته است.