به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، بهروز نصیری  و حمید رضا امینه معاون آموزش متوسطه اداره از دبیرستان های دخترانه شهید رجایی و فاطمیه بازدید به عمل اورده و در جریان اقدامات، برنامه و طرح های اجرایی این دو دبیرستان قرار گرفتند.

نصیری در این بازدید ضمن بررسی و بازدید از برنامه ها و طرح ها اظهار کرد: خلاقیت و نوآوری از مهمترین اهداف آموزش و پرورش و جزو مهمترین رسالت های آموزش و پرورش می باشد.

وی تصریح کرد: در توسعه و تقویت خلاقیت در سازمانهای آموزشی، بیش از همه عامل مدیریت خلاق و نوآور، اثرگذار است.

مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک ری در ادامه افزود: مدیریت از ارکان سازمان و جامعه است و نیاز به مدیریت و رهبری در همه زمینه های فعالیتهای اجتماعی محسوس و حیاتی است.

شایان ذکر است در ادامه بازدید از فضاهای آموزشی مانند کتابخانه، آزمایشگاه و نمازخانه این دو دبیرستان نیز بازدید به عمل آورده شد.