رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی گفت: در 17 روز گذشته، اطلاعات 48.3 درصد خانوارهای استان با مراجعه حضوری ماموران در سرشماری عمومی نفوس و مسکن استان ثبت شده است.

ناصر حضرتی افزود: طبق پیش بینی ها تعداد خانوارهای آذربایجان غربی یک میلیون و 32 هزار خانوار برآورد شده است که از این تعداد، اطلاعات 499 هزار خانوار را ثبت کرده ایم.

وی اضافه کرد: در این سرشماری اطلاعات 33 درصد خانوارها شامل حدود 174 هزار خانوار با دریافت کد آماری و 62 درصد شامل 323 هزار خانوار با تکمیل آمار در پرسشنامه دریافت شده است.

وی اظهار کرد: برای 23 هزار خانوار استان نیز که حدود پنج درصد خانوارهای استان را شامل می شوند، کد غایب صادر کرده ایم.

رئیس سازمان برنامه و بودجه آذربایجان غربی ادامه داد: امیدواریم تا روز 28 آبان ماه جاری، اطلاعات 100 درصد خانوارها در استان ثبت بشود که این امر مستلزم همکاری خانواده ها با ماموران سرشماری است.