به گزارش برنا،آرام حلیم روز سه شنبه در جلسه کارگروه مدیریت پسماند این شهرستان یکی از مهم‌ ترین مسائلی که می‌ تواند آسیب‌ های جبران ‌ناپذیری به محیط‌ زیست و سلامتی مردم وارد کند را دفع غیربهداشتی زباله ‌ها دانست.
وی با اشاره به اینکه طرح مدیریت پسماند شهری و هدایت آبهای سطحی شهر توسط شهرداری های شهرستان در حال مطالعه است گفت:
رفع معضل پسماند تنها از دست دولت بر نمی آید و باید بخش خصوصی و مردم هم پای کار بیایند و همراه با دولت بتوان مشکل پسماند را رفع کنند.
فرماندار بیله سوار افزود: ﺑﻪ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﺎده 11 ﻗﺎﻧﻮن ﻣﺪﯾﺮﯾﺖ ﭘﺴﻤﺎﻧﺪ ﺗﻤﺎم ﻣﺮاﮐﺰ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮐﻨﻨﺪه ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهای وﯾﮋه و زﺑﺎﻟﻪ های ﻋﻔﻮﻧﯽ ﭘﺰﺷﮑﯽ ﺑﺎﯾﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺟﺪاﺳﺎزی ﭘﺴﻤﺎﻧﺪهای ﻋﻔﻮﻧﯽ پرخطر از زباله های عادی اقدام کنند.
حلیم با اشاره به اینکه 120 کیلوگرم پسماند عفونی در سه ماه از سال در شهرستان تولید می شود تشریح کرد: دستگاه اتوکلاو در اختیار شبکه بهداشت و درمان قرار گرفته تا نسبت به جداسازی پسماندهای عفونی از عادی اقدام کند.
وی گفت: عوامل مربوط با بی خطرسازی زباله های عفونی باید آموزش های لازم برای بی خطرسازی و جداسازی پسماندهای عفونی و معمولی را فراگرفته باشند.
فرماندار بیله سوار با اشاره به اینکه کمیته پسماند کشاورزی در شهرستان فعال شده است گفت: سالیانه مقادیر فراوانی پسماند در بخش کشاورزی در کشور تولید می شود که با توجه به امکانات نباید بگذاریم پسماندهای محصولات کشاورزی در مراحل مختلف کاشت، داشت و برداشت به دور از ملاحظات زیست محیطی در محیط رها یا دفن شود.
حلیم افزود: باید تدابیری اتخاد شود و از طریق محیط زیست و جهاد کشاورزی اطلاع رسانی شود تا کشاورزان پس از استفاده از کودهای شیمیایی و سموم آنها پسماند این مواد را در محل های مناسب و تعیین شده دفن یا امحا کنند.
رحیمی مدیریت محیط زیست بیله سوار نیز در این جلسه با اشاره به اینکه در کنار برگزاری جلسات کارگروه کمیته پسماند شهرستان دو کمیته تخصصی نیز فعال هستند گفت: امسال با همکاری ادارات عضو ، دو جلسه کمیته پسماند کشاورزی و چهارجلسه کمیته پسماند پزشکی در این شهرستان برگزار شد.
او افزود: 25 مورد بازدید از مطب های تولید پسماند عفونی نیز بازدید شد.