به گزارش برنا،

مجید خدابخش ، در نشست شورای حفاظت از منابع آب استان اردبیل افزود : در کنار انجام اقدام ها و وظایف معمول به واسطه تامین اعتبارهای موردنیاز که برای ارگان ها و اداره های ذیربط تعریف شده توجیه مردم در ارتباط با مصرف صحیح انرژی گاز ، برق و آب به عنوان شاه بیت موضوع دارای اهمیت فراوان است.

وی تاکید کرد که تلاش برای افزایش آگاهی و رسیدن مردم به یک باور قلبی در زمینه استفاده درست از انواع انرژی به واسطه دگرگونی نگرش ها بطور یقین از برخوردهای سخت گیرانه موثرتر است.

استاندار اردبیل اظهار کرد: در صورتی که شیوه معمول در ارتباط با مدیریت مصرف آب همچنان کنترل جبری باشد، بهره برداران در برابر هر طرح و ابزاری در این زمینه جبهه گرفته و در نتیجه به هدف نخواهیم رسید.

فرماندار اردبیل نیز در این نشست خواستار بررسی موضوع مربوط به بحران آب در دشت اردبیل باتوجه به ضرورت آن به شکل منطقه ای شد.

جواد زنجانی افزود : مناسب ترین شیوه برای مصرف اصولی آب انجام اقدام های کنترلی از نصب کنتورهای هوشمند گرفته تا استفاده از شیوه آبیاری پیشرفته به جای سنتی در کنار فرهنگ سازی و تغییر نگرش مردم می باشد.

او با اشاره به به اینکه براساس برآورد متخصصان اگر از هم اکنون روش های اصولی در استفاده از آب های زیرزمینی دشت اردبیل اجرا شود 27 سال زمان می برد تا وضعیت آب های این دشت به حالت قبلی و طبیعی خود بازگردد؛ گفت : با چاپ پوستر و زدن چند عکس در مکان های مختلف نمی توان جلوی نابودی دشت گسترده اردبیل را گرفت.

معاون حفاظت و بهره برداری آب شرکت آب منطقه ای اردبیل نیز در این نشست گفت : این شرکت به اقدام های پیشگیرانه و کنترلی مستقیم در ارتباط با جلوگیری از ادامه مصرف بی رویه آب بسنده نکرده و بطور مستمر انرژی زیادی روی جنبه آموزشی و فرهنگ سازی موضوع گذاشته است.