به گزارش خبرگزاری برنا از تهران، عبادتی با بیان این خبر گفت: عملکرد زیست محیطی این واحدها در بخش پساب و پسماند مورد بررسی قرار گرفت و مقرر شد واحدهای مزبور نسبت به ارائه برنامه های مدیریت زیست محیطی در بخش پساب، پسماند و فضای سبز اقدام نمایند.

وی در پایان افزود از خروجی فاضلاب واحدهای رنگرزی و تکمیل پارچه در دو بخش شیمیایی و میکروبی نمونه برداری انجام و جهت آنالیز به آزمایشگاه مرجع ارسال شدو همچنین به پایش دوره این واحدها از سوی این اداره اشاره نمود.