به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ، مدیرکل تأمین اجتماعی استان لرستان گفت:در نشست مسئولین و کاربران کارگزاریهای استان و ریاست دفتر اسناد پزشکی استان گفت:بیش از ٤٢هزار نفر مستمری بگیر تحت پوشش استان هستند و ماهانه ٤٥٠ میلیارد ریال تحت عنوان حقوق به بازنشستگان،بازماندگان و از کار افتاده ها پرداخت می شود.

حمزه لوی با اشاره به اینکه سازمان در چند سال اخیر از لحاظ منابع با چالشهای جدی مواجه شده است گفت:کارفرمایان استان اعم از دولتی و غیردولتی ٢هزار و ٣٠٠ میلیارد ریال به تأمین اجتماعی استان بدهکار هستند و از طرفی سازمان بدون هیچ گونه تأخیری خدمات خود را باید به مستمری بگیران و بیمه شدگان تحت پوشش و عائله آنان ارائه نماید.

لذا لازم است همه واحدهای شعب با مشارکت در امر وصول و با بکارگیری شیوه های مناسب مبتنی بر تعامل و ارتباط گام های جدی بردارند و منابع لازم را جهت ارائه بهینه تعهدات کوتاه مدت و بلند مدت تأمین نمایند.