به گزارش خبر گزاری برنا از تهران، علی اشرف منصوری گفت: براساس آخرین گزارش وزارت جهاد کشاورزی ومجری طرح سامانه های نوین آبیاری، استان تهران با اختلاف چشمگیر حدود هزار هکتاری از استان دوم درصدر استان های کشور قرار گرفته وجایگاه اول کشوری را به خود اختصاص داده است.
 
منصوری درخصوص برنامه های آتی سازمان جهاد کشاورزی استان تهران گفت: در راستای اجرای برنامه های اقتصاد مقاومتی و افزایش بهره وری ازمنابع آبی، این سازمان برنامه‌های گسترده‌ای جهت توسعه سیستم های نوین آبیاری در سال جاری دردست اقدام دارد. 
 
رییس سازمان جهادکشاورزی استان تهران اظهار داشت:  ازابتدای سال تاکنون حدود 4 هزار و3 هکتار ازاراضی استان مجهزبه سامانه های نوین آبیاری شده و به بهره برداری رسیده است.
 
وی درادامه خاطرنشان کرد: جمع کل اراضی واگذارشده به پیمانکار جهت اجرای سیستم آبیاری تحت فشار تا این مقطع به 9 هزار هکتار رسیده و امید است تا پایان سال این میزان به 10 هزار هکتار برسد.