به گزارش خبر گزاری برنا در تهران، ابوالقاسم ابراهیمی مدیر اداره مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی این منطقه ضمن اعلام خبر فوق گفت: به روز رسانی بانک اطلاعاتی اعضای کانون دانش و پژوهش محلات 13 گانه منطقه 21با هدف توسعه فعالیتهای مشارکتی به منظور بهره گیری هرچه بیشتر از پتانسیل های علمی موجود در محلات انجام گرفته است.

ابراهیمی بر تقویت هرچه بیشتر عملکرد خانه های دانش و پژوهش و ایجاد فضای همکاری بین پژوهشگران تاکید کرد و افزود: اقدام به عضوگیری از افراد متخصص، نخبه و فعالین عرصه علم و دانشدر سطح محلات؛ به جهت استفاده بیشتر از پتانسیل نخبگان و پژوهشگران در سطح محلات از جمله فعالیت های ویژه ای است که همواره توسط اداره مطالعات معاونت امور اجتماعی و فرهنگی منطقه 21 دارای اولویت فعالیتی بوده زیرا بدون تردید کمک و همراهی نخبگان و پژوهشگران محلی عاملی موثر در تنظیم سند راهبردی و بومی فعالیت های اجتماعی-شهروندی در محلات است.