به گزارش خبرگزاری برنا از تهران ، هادی تمهیدی در جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی که در سالن خدمت برگزار شد، با بیان این که هرچند برخی گرایش های فکری از تصویب این منشور نگران شده و به آن انتقاد داشت، تصریح کرد: «آنچه مسلم است منشور حقوق شهروندی چیز جدیدی نیست بلکه همان حقوق فطری و ذاتی انسان هاست که خداوند متعال برای نوع بشر مقرر کرده است لذا نگرانی ها از اجرایش بی مورد است و کسی نباید از ابلاغش دچار واهمه شود.»

وی ضمن تاکید بر اصول متعدد مندرج در قانون اساسی که هدفش پاسداشت حقوق شهروندی آحاد مردم است، از همه نهادها و ادارات ذی ربط موکدا خواست تا نسبت به رعایت این حقوق حساس باشند.

تمهیدی همچنین با اشاره به هدف این منشور گفت: «حقوق شهروندی در پی آن است تا مردم بتوانند به راحتی نسبت به استیفای حقوق حقه خویش اقدام کنند.»