به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، دومین نمایشگاه ملی توانمندی های روستاییان وعشایر شریف کشور واستان تهران با رویکرد تببین نقش روستاییان وعشایر در تحقق سیاست های اقتصاد مقاومتی در نمایشگاه بین المللی تهران در حال برگزار است.

گفتنی است، زمان پایان نمایشگاه تا  18 دی ماه  1395و ساعت بازدید 8 الی 16 در سالن 13-12 میباشد.