به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران،  عزت الله خانمحمدی فرماندار شهرستان شمیرانات در جلسه مشترک آسیب های اجتماعی وارتقاءامنیت اخلاقی گفت:بایستی مصادیق آسیب های اجتماعی در سطح شهرستان توسط دستگاههای متولی ،عضو کارگروه مرتبط برآورد وبه ترتیب اولویت ارائه نمایندتابرای مدت زمان باقی مانده تاپایان سال جاری اقدامات بایسته بعمل آید وبرای سال96برنامه ریزی جامع وکامل انجام پذیرد.

فرماندار شمیرانات افزود:برای اجرای مصوبات کارگروه آسیب های اجتماعی شهرستان بایستی طرح جامع طراحی وهریک از اعضای جلسه مسئولان وبصورت کاربردی واثربخش به صورت فعال ایفای نقش نمایند.

خانمحمدی افزود: همزمان با برخورد سلبی با برخی موارد که عندالزوم باید پیگیری شود،اقدامات آگاهی بخش وآموزشی بایستی در دستور کار قرار گیرد واین رویکرد آموزشی وآگاهی بخشی باید دقیق ،مستمر واثرگذار باشد.

وی در پایان گفت، براساس شناخت،راهکارهای موثر وپایدار ،و روشهای اجرایی وتبلیغ مطالعه شده اقدامات بایسته بعمل آید.