به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، بهزاد هرمزی در جلسه رسمی شورای اسلامی شهرقدس گفت: شورای چهارم اسلامی شهرقدس در خصوص همکاری و همدلی اعضا زبانزد همه شوراهای استان تهران بوده و در سه سال گذشته با عملکرد خود این موضوع را اثبات کرده اند.

وی افزود: بنا بر همین اصل انتظار می رود که اعضای شورا بدون توجه به هر گونه حاشیه سازی و شایعات این مدت باقیمانده را نیز با همدلی بیشتر به کار خود چنان که شایسته شورای شهرقدس است، ادامه دهند.