به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان؛یک بهله سار گپه که توسط افراد سود جو زخمی شده بود توسط محیط یار امیر ذلقی تیمار گردید،این همیار محیط زیست پس از یک هفته تیمار پرنده شکاری جهت اطمینان از سلامت سار گپه آن تحویل اداره محیط زیست ازنا قرار داد.

این اداره نیز ضمن تقدیر از عمل شایسته این نوجوان ازنایی ،کار رها سازی این پرنده ارزشمند را به خود این همیار واگذارکردکه وی  نیز آنرا در طبیعت بکر اشترانکوه رهاسازی کرد.