خبرگزاری برنا لرستان :بد نیست به خود یادآوری کنیم که انسانیت مقدم بر دینداریست و دینداری مکمل انسانیت است. یک انسان خوب میتواند یک دیندار خوب باشد ولی یک دیندار بد نمیتواند یک انسان خوب باشد همانطوریکه یک انسان بد هم نمیتواند یک دیندار خوب باشد چون دین برای تکمیل مکارم اخلاق آمده ، بی تفاوتی نسبت به درد دیگران در قاموس دین نهفته نیست ، تحکم و از بالا نگریستن به دیگران ، خود را بر دیگران برتر دانستن ، دین را از آن خود دانستن ، دین را برای دنیای خود خواستن ، گرسنگی را در جامعه تحمیل وتحمل کردن ، اختلاف طبقاتی ، فاصله بین عوایدات و درآمدها ، یکی به گنج و دیگران به رنج ، یکی محضوض و دیگران رنجور ، یکی چند کاره و دیگران بیکار، یکی حقوق عرشی و دیگران زندگی فرشی ، اینها موریانه دین و دشمن انسانیت هستند ، نه میتوان به بهانه خوراک دنیا از ارتزاق معنویت غافل شد و نه قابل پذیرش است که دین را بخاطر دینار به ورطه فراموشی بسپاریم ، این مهم که اعتدال شاغول ترازو بین دین و انسانیت و همچنین اهرم ایجاد تعادل بین دنیا و آخرت باشد بر وظیفه حکام و دولتمردان است ، دولتمردان باید باب اخلاق مداری را باز کرده و درس اخلاق را تدریس کنند تا انسانها با انسانیت خویش به سمت دین روند و دنیایشان را زمینه ساز آخرت کنند.

زمینه سازی برای آخرت با بیکاری و گرسنگی و حسرت و نداری و تورم و آرزوهای به دل مانده ، جوان معذب و دختر معذبه ، شرم پدر و گریه مادر محال است چون باید بپذیریم که (( لا معاش له من لا معاد له)) ، این حرف من و ما و شما نیست حرف دین است که ساختن دنیای بشر بر دوش حکام و فرمانروایان و دولتمردان است و ساختن آخرت بشر بر عهده خود بشر است ! !

تسهیل مایحتاج دنیوی استلزام رسیدن به حوایج اخرویست ، بنابراین دولتمردان به گوش و به هوش باشند که غفلت آنها از ایجاد آسایش دنیوی باعث تشویش خاطر زندگی اخروی خلق الله است و این را بدانیم که خلق الله عیال الله هستند حرمت صاحب بیت به احترام به اهل بیت است ، چون قرار بشر بر این است که دولتمردان دنیا را برای بشر بسازند که گوش بشر فقط صدای دین را بشنود نه ناله شکم را ،،،، و به این طریق برای ساختن آخرت بهانه ای نمیماند انشالله که چنین شود که هم انسانیت میطلبد هم دین میخواهد .