به گزارش برنا از اصفهان، انگار زاینده رود هم دلتنگ مردم شهر شده بود و خودرا زود تر از روز سه شنبه به اصفهان رساند. شب گذشته آب به اصفهان رسید و موجی از شور و هیجان و نشاط را با خود به شهر آورد.

هوا بسیار سرد بود ، اما این سرما نتوانست دلیلی برای نرفتن به استقبال زاینده رود باشد. مردم آمده بودند تا به تماشای رودخانه ای بنشینند که قریب به یک سال از دیدنش محروم بودند تراژدی غم انگیزی است که رودخانه دائمی مثل زاینده رود فصلی شود. ولی بازگشایی دریچه های سد زاینده رود چندسالی است ، به بازشدن دریچه امید و شادمانی مردم اصفهان بدل گشته است.

زاینده رود زنده شد و برای 22 روز مهمان اصفهانی هاست تا هم آب زمستانی کشاورزان را تامین کند و هم اسباب شادی و شادمانی مردم اصفهان را فراهم سازد.

استاندار اصفهان اعلام کرده است که زنده ماندن دائمی رودخانه کاری زمان بر است و ظرف مدت یک و دوسال نمی شود شرایط جاری بودن دائمی آن را فراهم ساخت. با این حال تلاش می شود تا در آینده زاینده رود همیشه جاری باشد.