به گزارش خبرنگار خبرگزاری برنا ، استاندار خراسان شمالی از افزایش بودجه جاری  استان در لایحه بودجه به رقم 17میلیارد تومان با نرخ رشد 25.5 درصد و بودجه عمرانی به عدد 156 میلیاردتومان بانرخ رشد 14.8درصد خبرداد.

وی بابت تخصیص اعتبار کامل محور شیروان به  اسفراین در بودجه سال 96 و تخصیص اعتبار بازگشایی و ساماندهی رودخانه سومبار از ریاست سازمان برنامه وبودجه تشکر کرد وخواستار دستور انجام تخصیص 100درصد اعتبار راه آهن جوین،اسفراین به بجنورد را طرح کرد.

رئیس شورای برنامه ریزی وتوسعه استان ازریاست سازمان برنامه وبودجه کشور درخواست تخصیص اعتبار برای شاخصهای بهداشتی ودرمانی استان، تخصیص 100درصد اعتبارات باند دوم محور بجنوردبه جنگل گلستان، جبران کسری اعتبارات هزینه ای سال جاری رامطرح کرد و از دستور ریاست سازمان مبنی برپرداخت این کسری بودجه تشکر کرد.

محمدرضا صالحی از پی گیری مصوبات سفر اول دکتر نوبخت خبر داد وگفت: ازمعاون رئیس جمهور و رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور خواستار توجه ویژه به استان خراسان شمالی شد.