به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، محمد رضا مهدیزاده افزود: این میزان تولید شامل 7 هزارو  110 تن ماهیان سردآبی(قزل آلا) و یکهزارو779 تن ماهیان گرم آبی(کپورماهیان) می باشد.

وی ادامه داد: دربین شهرستان های استان، سبزوارباتولید بیش از 3 هزارو هشت تن ،چناران باتولید 856 تن و شهرستان کلات باتولید 617 تن  از انواع آبزیان،  به ترتیب رتبه های اول تا سوم رادارا می باشند.

مدیر شیلات سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی اشاره نمود: همچنین امسال بیش از5 میلیون قطعه انواع آبزیان زینتی درمراکزتکثیرموجوددرسطح استان تولید شده است.