به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ،با حکم سرپرست اداره کل آموزش و پرورش لرستان ذبیح اله عصمتی به عنوان سرپرست اداره امورتربیتی آموزش و پرورش لرستان منصوب شد.

وی ظهر دوشنبه با حضور معاون مدیر کل آموزش و پرورش لرستان از مدیریت  آموزش و پرورش معمولان کنار رفت و جای خود را به سید منصور شاهرخ وندی داده بود.

عصمتی از 13مرداد 1393تا کنون مسئولیت اداره آموزش و پرورش معمولان را برعهده داشته است.

برپایه این گزارش ذبیح اله عصمتی  مدیر پیشین آموزش و پرورش معمولان کارشناسی ارشد علوم سیاسی دارد.

او در طول 28سال خدمت در آموزش و پرورش در مسئولیتهای مختلفی همچون تدریس در مراکز آموزشی،کارشناس ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات و معاون آموزشی و مدیریت  آموزش و پرورش منطقه معمولان خدمت کرده است.

وی همچنین در سه دوره متوالی نماینده مردم  معمولان در شورای شهر و رئیس شورای شهرستان پلدختر بوده است.