به گزارش خبر گزاری برنا در استان تهران، دومین همایش پیشکسوتان دوچرخه سواری تهران با حضور نزدیک به70 تن از پیشکسوتان و دوست داران دوچرخه سواری تهران  در مجموعه آزادی تهران برگزار شد.

این همایش که با حضورآقایان خسرو قمری ریاست فدراسیون دوچرخه سواری ، جلیل افتخاری مسئول کمیته پیشکسوتان فدراسیون، داود خوشرومسئول کمیته پیشکسوتان استان تهران، محمدحسن آقا غفار، مهرداد صفرزاده و بسیاری قهرمانان سالهای دور و نزدیک و پیشکسوتان انجام گردید.

همایش این هفته میهمان ویژه ای داشت به نام دکتر مهردادافشاریان قهرمان بازی های آسیایی که در بازگشت از آلمان به جمع دوستان دیرینه اش پیوست .

خاطر نشان میگردد، شرکت کنندگان از ساعت 8:30 برابر در غربی مجموعه آزادی گردهم آمدند و تا ساعت 11 به رکاب زنی دور مجموعه پرداختند .