به گزارش خبرگزاری برنا از قزوین، با توجه به ارزیابی فعالیت های مرتبط یا شاخص های مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای ارتقای سلامت شهروندان اداره کل استاندارد قزوین موفق به دریافت لوح سپاس از وزارت بهداشت و درمان کشور شد.

در این لوح آمده است: به پاس تلاش مجدانه و تبیین فعالیت های مرتبط با شاخص های مسئولیت پذیری و پاسخگویی اجتماعی برای سلامت در سال1395 این لوح به شما اهدا می گردد.

این فرآیند توسط وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در تلاش برای فرهنگ سازی در نهادها و سازمان ها و متعاقب آن ایجاد توانمندی، مشارکت، مسئولیت پذیری و پاسخگویی برای حضور موثر در ارتقای سلامت شهروندان در همه ابعاد جسمی، روانی اجتماعی، معنوی، زیست محیطی بوده است.