علی اکبر مختاری روز سه شنبه درگفت و گوبا خبرگزاری برنا ،  افزود: بازرسان اداره کل تعزیرات حکومتی استان البرز درپی کسب خبری مبنی برفعالیت مرکز دندانپزشکی فاقد مجوز در کرج، موضوع را به صورت ویژه دردستورکار قراردادند.

وی اضافه کرد: براین اساس تیم بازرسی مشترکی ازدانشگاه علوم پزشکی البرز، نیروی انتظامی و تعزیرات حکومتی به محل مورد نظر اعزام شدند ومحل مورد نظر را شناسایی و بعد ازمحرز شدن فعالیت غیرقانونی پلمپ شد.

وی گفت: بلافاصله با دستورقاضی یکی ازشعب تعزیرات حکومتی استان البرز افرادی که درآن فعالیت می کردند دستگیرشدند.