به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ، فرید رحمتی در این مقاله به بررسی تاثیر شرایط اقلیمی ، محیطی و جغرافیایی منطقه ی لرستان بر ساختار و خاستگاه موسیقی لرستان می پردازد .

در بخشی از این مقاله ی علمی آمده است : « طبیعت کوهستانی و نوع زندگی شکل گرفته بر اساس این طبیعت به طور مستقیم بر ادبیات ، شعر و موسیقی فولکلور لرستان تاثیر گذاشته است .

همین تاثیر به واسطه ی نوع اقلیم لرستان بر تقسیمات ایلی ، قومی و در نتیجه نوع ادبیات محاوره ای و گفتاری و در پی آن در شعر ، کلام و اکسان های گفتاری تاثیری مستقیم دارد ، به طوری که نوع این اکسنت ها در موسیقی شمال لرستان با موسیقی جنوب این استان تفاوتی کاملاً ساختاری دارد .

بدیهی است چون موسیقی لرستان همچون موسیقی سایر ملل شرقی ، کلام محور و نه موسیقی محور و ساز محور بوده ، پس می توان تاثیر نوع کلام و ادبیات گفتاری را که خود ناشی از نوع اقلیم های مختلف لرستان هستند به وضوح در نوع بیان و واج های موسیقی لرستان کاملاً دریافت  » .

این در حالیست که در طول سال های٢٠١٥ و ٢٠١٦ چند مقاله علمی هنری این محقق و هنرمند لرستانی در چندین کنفرانس ملی و بین المللی از جمله کنفرانش جهانی پژوهش هنر سنگاپور، کنفرانس ملی آینده مهندسی و تکنولوژی دانشگاه علم و فرهنگ و کنفرانس مدیریت ، اقتصاد و علوم انسانی  استانبول پذیرفته شده است .