به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران لرستان دردومین جلسه شورای معاونان ستاد استان گفت: همه معاونان با جدیت دغدغه شعار سال خصوصا درزمینه اشتغال فرزندان شاهد وایثارگر راداشته باشند.

مرادروشنی برلزوم  شناخت مسائل وظرفیت ها تاکید کرد و افزود: مهم است ظرفیتهای استان را بشناسیم و به درستی از آن استفاده کنیم .

وی  گفت:جشنواره کارآفرینان شاهد وایثارگر لرستان را با قدرت برگزار کنیم و حتی اگر بتوانیم در سال 96 دو بار آنرا اجرا کنیم .

روشنی در باره خدمات رسانی به ایثارگران با تاکید براولویت واگذاری تجهیزات و امکانات به شهرستانهای محروم استان عنوان کرد :همکاران شهرستانی مستقیما با خانواده های شاهد وایثارگر درارتباط هستند ،بناید به خاطر نبود سیستم وفرسودگی سخت افزارها کار مراجعین لنگ بماند.

لازم بذکر است در سال 96در هرشورای معاونان که برگزار می شود یکی از شهرستانهای تابعه دعوت وبه بررسی عملکرد مسائل ومشکلات آنها مورد بررسی قرار می گیرد که این هفته محمدرضا معظمی گودرزی رئیس بنیاد شهید وامورایثارگران شهرستان بروجرد دراین جلسه حاضر شد وجلسه بعدی محمدرضا حقانی رئیس بنیاد شهرستان دورود درجلسه حضور خواهد داشت.