به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛علی آشتاب با اشاره به ارائه آموزش های کاهش آسیب های اجتماعی در محیط کار عنوان کرد: این اقدام در قالب اجرای طرح «کاج» در دستور کار قرار گرفته است.

 مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با بیان اینکه بر اساس برنامه ریزی های صورت گرفته مقرر شده که طی یک برنامه پنج ساله شاهد کاهش ۲۵ درصدی آسیب های اجتماعی در محیط کار باشیم افزود: این طرح در کارگاههای دارای ۵۰ تا ۵۰۰ نفر کارگر اجرا می شود.

آشتاب بیان داشت: در این راستا طی سال گشته ۳۱ کارگاه آموزشی در این رابطه برگزار شد.

وی با بیان اینکه لرستان در اجرای این طرح پایلوت بود طی سال گذشته گفت: این طرح در پنج استان کشور اجرا شد.