به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ عضو ایرانی موسسه بین المللی ترمیم بتن در حاشیه کنفرانس  ملی رویه های بتنی گفت: بزودی توسعه دانش بتن در کشور موجب تحول عظیم فنی و اقتصادی در جاده های کشور خواهد شد، پیمانکاران آماده باشند!

علیرضا مقسمــی افزود:حمل و نقل کشور در تمام زمینه ها من جمله ناوگان هوایی، ریلی و جاده ای نیازمند بهسازی برمبنای استانداردهای جهانی است و در این جا حمل و نقل جاده ای بیشترین توجه را نیاز دارد.

وی تصریح کرد: متاسفانه طول عمر راه های آسفالتی در کشور به زیر 10سال می رسد و هزینه های متعدد مالی و جانی بهمراه دارد که جبران ناپذیر است.

مقسمی تصریح کرد:کنفرانس مالی رویه های بتنی، فضای مناسبی ایجاد کرد تا پژوهش های متعدد صورت گرفته در این خصوص، بخاطر منافع اقتصادی ویژه ای که برای کشور دارند، گسترش یابد تا مناسبترین سیمان، افزودنی، مصالح سنگی و طرح اختلاط برای حصول بهترین رویه بتنی بکارگیری شود.

وی بیان داشت: در دنیا انواع روسازی های بتنی، به عنوان یکی از گزینه های مناسب روسازی راه ها، باند فرودگاه ها، بنادر و جاده ها استفاده می گردد که هم بلحاظ دوام و هم از منظر پتانسیل های موجود در داخل کشور و نیز وجود ظرفیتهای انبوه تولید سیمان در کشور ما، مزیت اقتصادی آن سبت به روسازی آسفالتی انکار ناپذیر است.