به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان؛با حکم رضا کیا رستمی دبیر فدراسیون تیر اندازی با کمان بهروز عباس نژاد به عنوان مربی تیم ملی کمان سنتی منصوب شد.
ضمنأ نامبرده از کمانداران اسبق لرستان می باشد که از جانب فداراسیون مذکور بعنوان مربی تیم ملی کمان سنتی انتخاب شده است.
که در متن حکم بهروز عباس نژاد آمده:امید است در سایه اتکال به ایزد متعال ضمن بهره گیری از تمام ظرفیتهای موجود امکانات بالقوه فدراسیون در راستای ارتقاءحرفه ای این رشته ورزشی موفق و مؤید باشید.