به گزارش خبر گزاری برنا تهران، احمد اسمعیل وند در توضیح چگونگی فعالیت این بازرسان گفت: بازرسی از طرف وزارت کشور مسوول نظارت بر حسن جریان انتخابات است و بر اساس قانون وزیر کشور می تواند بازرسانی را به صورت ثابت و سیار درمحل شعبه های اخذ رای مستقر و یا اعزام کند که بر حسن جریان امرانتخابات نظارت کنند.

وی افزود: سازماندهی که وزارت محترم کشور انجام می دهد برای هر شعبه یک بازرس ثابت و برای هر 15 بازرس ثابت یک سر بازرس پیش بینی کرده که براساس آن برای ساماندهی سطح گسترده ی بازرسان شهرستان تهران که بیش از 3 هزار و 600 نفر هستند، یک تشکیلات سازماندهی منطقه ای به نام کمیته های بازرسی مناطق تشکیل شده که مسوولیت کار بازرسی را بعهده دارند.

رییس هیات بازرسی شهرستان تهران با اشاره به اینکه مناطق 18 گانه آموزش و پرورش زیرنظر هیات بازرسی شهرستان تهران عمل می کنند اضافه کرد: هیات بازرسی شهرستان تهران بنا برهماهنگی و ابلاغی که هیات بازرسی استان صادر کرده، مسوولیت دارد که بر حسن جریان انتخابات نظارت کند واین هیات به نمایندگی از طرف وزارت کشور، کار انتخابات را مورد نظارت و بازرسی قرار خواهد داد.

اسمعیل وند گفت : شهرستان ری و شهرستان شمیرانات (مناطق 20 و یک ) کار بازرسی این ها به رغم اینکه حوزه انتخابیه شان با تهران مشترک است اما کار بازرسی آن ها از طریق هیات های بازرسی شهرستان ری و شمیرانات انجام می شود.

 

 معاون فرماندار تهران درخصوص برگزاری جلسه  دبیران کمیته های بازرسی انتخابات در مناطق هجدگانه آموزش و پرورش شهرستان تهران توضیح داد: دبیران کمیته ها در مناطق را از میان همکاران توانمند،  اثرگذار و با تجربه آموزش و پرورش انتخاب کرده ایم، چرا که این ها ازگذشته دارای تجربه و اندوخته خوبی در امر انتخابات هستند و این کاررا درگذشته انجام داده اند.

وی افزود: سعی کردیم دبیران که عضویت کمیته ی منطقه ای را هم دارند از آموزش و پرورش انتخاب شوند و امروز یک جلسه هماهنگی با این ها داشتیم که در حال ساماندهی بازرسان هستند که کارشان را به نحو مطلوبی انجام داده و گزارش هایی نیز از روند فعالیت هایشان ارایه کردند.