به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛  این مسابقات روز جمعه در پنج رده سنی کشتی آزاد و فرنگی در اراک پیگیری شد که در نهایت در کشتی آزاد پس از طی پنج دوره و انجام ۵۷ کشتی، در وزن ۶۲ کیلوگرم در رده سنی ۳۵تا۴۰سال، حمیدرضا قزوینی از آلومینیوم، در رده سنی ۴۵تا۴۰سال عیسی علی آبادی از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۵تا۵۰ سال سعید آکین از آلومینیوم و در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال حمید فردادی از پنجم مرداد عناوین نخست را کسب کردند.

در وزن ۷۰ کیلوگرم، در رده سنی ۳۵تا۴۰سال مجید منصوری از آلومینیوم، در رده سنی ۴۰ تا۴۵ سال محمد باقر بهزاد از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال مرتضی عزیزی از شرکت نفت  و در رده سنی ۵۵تا ۶۰ سال حسن عربی از محلات مقام های نخست را کسب کردند.

در وزن ۷۸ کیلوگرم در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال، شکرالله چراغی از ساوه، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال حسن بهزادی از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال علی فراهانی از آشتیان، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال اصغر سمیعی از آلومینیوم و علی کاوه از خطوط لوله در جایگاه اول قرار گرفتند .

در وزن ۸۸ کیلوگرم در رده سنی ۴۵ تا ۴۰ سال قاسم ملک محمدی از محلات، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال سعید عسکری از آشتیان، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ کیلوگرم محمد معقولی از پنجم مرداد  و در رده سنی ۵۵تا۶۰ کیلوگرم مرتضی امیری از خطوط لوله مقام های اول را به دست آ وردند.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال محمد نعمتی از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال علی ابوطالب از محلات، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال محمدرضا غلامی از محلات و در رده سنی ۵۵تا ۶۰ سال مصطفی رضوانی از پنجم مرداد عناوین نخست را به خود اختصاص دادند .

همچنین در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، در رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال حسن ذلفی از آلومینیوم، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال مهدی مرادی از محلات و در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال محمد حسین محبی از آلومینیوم در سکوی نخست ایستادند.

براساس این گزارش همچنین، در وزن ۶۳ کیلوگرم در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال حسن سربندی از پنجم مرداد، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال علی اصغر رمضی از آلومینیوم  و در رده سنی ۵۵تا ۶۰ سال احمد حاتمی از خطوط لوله عناوین اول را به دست آوردند.

در وزن ۷۰ کیلو گرم در رده سنی ۳۵تا ۴۰ سال محسن کاظمی از خطوط لوله، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال مجید شاهسوارانی از پنجم مرداد، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال محمد تقی کمال آبادی از خطوط  لوله و در رده سنی ۵۵تا۶۰ سال احمد اسکندری از خطوط لوله مقام های نخست را کسب کردند.

در وزن ۷۸کیلوگرم رده سنی ۳۵ تا ۴۰ سال اسکندر چگینی از خطوط لوله، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال رضا اشتری از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۵ تا۵۰ شهرام رونقی از خطوط لوله، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال، حبیب الله میرکمالی از خطوط لوله و در رده سنی ۵۵ تا ۶۰ سال تقی محمدی از خطوط لوله  مقام های نخست را کسب کردند.

همچنین در وزن ۸۸کیلوگرم در رده سنی ۳۵ تا۴۰ سال ابراهیم صمدی از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال مهدی علیمهمدی از خطوط لوله، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال بهمن خیری از خطوط لوله، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال رحیم بوالحسنی از خطوط لوله و در رده سنی ۵۵تا۶۰ سال خسرو اشتری از پنجم مرداد بر سکوی اول تکیه ردند.

در وزن ۱۰۰ کیلوگرم، در رده سنی ۳۵ تا۴۰ سال مجید حکمت از شرکت نفت، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال علیرضا خسروی از آلومینیوم، در رده سنی ۴۵ تا ۵۰ سال  محمد ولی پور از پنجم مرداد، در رده سنی ۵۰ تا ۵۵سال حمیدرضا عزیزی محمدی از پنجم مرداد و در وزن ۱۳۰ کیلوگرم، در رده سنی ۴۰ تا ۴۵ سال سعید سبزی از پنجم مرداد، در رده سنی ۴۵ تا۵۰ سال کاظم ترابی از محلات و در رده سنی ۵۰ تا ۵۵ سال  محمد مرزبان از خطوط لوله عناوین اول را به دست آوردند.

گفتنی است این مسابقات با عنوان یادواره مربیان و پیشکسوتان کشتی آزاد و فرنگی استان مرکزی برگزار شد