به گزارش خبرگزاری برنا ؛ اسحاق جهانگیری : گیلان فخر ایران است . این سرزمین آنقدر در طول زمان از خود پایمردی نشان داده است که موجب فخر کشور است .

از این جمعی که همه جوان هستند و این پیام دارد به ایران منتقل می شود . آینده ایران دست شماست .

شما باید آینده ایران را رقم بزنید و آنطور که می خواهید سرنوشت ایران را رقم بزنید .