صادق زیبا کلام به خبر گزاری برنا گفت:  سالیان سال است که در یک نقطه معنی دار سکون داشته ایم و خوشبختانه بعد از آمدن حسن روحانی بارقه امید افزایش پیدا کرده است که می توانیم خودمان تعیین کننده سرنوشت مان باشیم
زیبا کلام ادامه داد: جامعه امروز احتیاج به ادبیات جدید دارد و فکر می کنم لیست های امید شهرستان ها و استان ها ، اکثریت قریب به اتفاق در راستای نگاه مردم حرکت دارند!
باید پذیرفت که نمی توانیم به عقب بازگردیم البته می توانیم اما این توانستن خود کشی جامعه را در اذهان بیرونی متبادر می کند. جامعه رشد پیدا کرده و از نقطه نظر ذهنی ادبیات یکپارچه جهانی را می داند
وی بیان داشت: امیدوارم که خود درمانگر خود باشیم چرا که اعتقاد دارم  لیست امید البرزدر فضای سلامت و عزت نفس قرار دارند و همین کافی ست که مردم اعتماد کنند که به ریشه دار رای بدهند