به گزارش خبرگزاری برناازلرستان، این دو ورزشکار به نام های  امین زاهد نژاد و زیبا یگانه به اردوی تیم ملی کمان سنتی در استان آذربایجان شرقی شهرستان مراغه دعوت شدند.

گفتنی است که این اردو به مدت یک هفته از تاریخ 96/2/30لغایت96/3/5 در در استان آذربایجان شرقی برگزار می گردد.