به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ مسئول منطقه اشترانکوه در این خصوص گفت: این واکنش برحسب دستور مدیر کل محیط زیست استان لرستان مهندس فتحی و مدیریت منطقه اشترانکوه  جهت حفظ تعادل دام و مرتع در زون های ضربه گیر و ورود دامپروران غیر مجازانجام گرفته است.

گودرزی افزود: متاسفانه در سنوات قبل با توجه به برخورد محکم نسبت به اخراج آنها از مراتع اشترانکوه و عدم ابطال کلیه پروانه های فاقد وجاهت قانونی؛ خروج دام با جدیت تمام توسط مامورین یگان محیط زیست و مدیریت اشترانکوه همچنان ادامه دارد.

وی تصریح کرد:هدف از این کار این است تا علوفه کافی برای حیات وحش تازه جان گرفته اشترانکوه با احتمال اندیس خطر باقی بماند

گودرزی در پایان از طبیعت دوستان درخواست کرددر صورت مشاهده هر گونه تخلف زیست محیطی با شماره 1540 تماس حاصل نمایند.