به گزارش خبرگزاری برنا مرکزی ؛ درابتدای برنامه جهانبخش قنبری مدیر کل کانون عملکرد سال 95 را تحلیل و از زحمات مربیان هنری و ادبی تشکر و قدردانی کردندمحور گفتگوهای این نشست با صحبت های علیجانی ادامه پیدا کرد در مرحله اول بررسی فعالیت های سال 96، وضعیت مربیان پاره وقت و چشم انداز آن درسال 96 بود و در مرحله دوم  به دو نشست تخصصی هنری و ادبی تقسیم شد  در نشست مربیان هنری فاطمه میرمحمد صادقی به بررسی برنامه های پیشنهادی سال 96و بررسی عملکرد واحد هنری استان در سال 95 پرداختند و در نشست تخصصی واحد ادبی با حضور حسین تولایی به بررسی برنامه ها و فعالیت های ادبی در سال 95 و برنامه ریزی برای سال 96 پرداخته شد.