به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ رییس هیئت ژیمناستیک لرستان در گفت وگوی اختصاصی با برنا گفـت: هیئت ژیمناستیک لرستان جزء سه هیئت برتر کشور است.

"حمزه امین منش" با بیان اینکه این رتبه ها با توجه به آیتم های مد نظر فدراسیون ازجمله آمار بیمه شدگان ،بازدید از شهرستانها ،کلاسهای آموزشی وکارگاهی وبحث روابط عمومی هیئت انجام می شود،افزود: باتوجه به جایگاه بسیارعالی ژیمناستیک لرستان چه دررده سنی نونهالان ونوجوانان وبه تازگی هم دررده سنی جوانان جزسه هییت برترفدراسیون کشورمحسوب می شویم.

وی تصریح کرد:دربخش آقایان فعالیت عمده ای با مربیان پرتلاش درسطح استان انجام می شودودربخش بانوان هم توانستیم دررده نونهالان ونوجوانان وحتی جوانان رشد کرده آنچنانکه برای اولین باربانوی ورزشکارما"عاطفه دولتشاه" توانست درمسابقات کشوری حضوریابدوعناوینی دربخش بانوان کسب کند.

امین منش با اشاره به میانگین ورزشکاران سازمان یافته این رشته ورزشی در استان،عنوان کرد: ازلحاظ آماربیمه شدگان ازهزارنفربه حدود 4هزارنفررشدکرده ایم که در این خصوص جزسه هییت برتر استان هستیم.

وی در خصوص بحث آموزش ژیمناستیک در استان نیز گفت: ازلحاظ آموزش ژیمناستیک چه کلاس آموزشی ،کارگاهی و توجیهی ،توانستیم دوره های  بازآموزی رابرگزارکنیم که خوشبختانه باعث شده است ژیمناستیک لرستان جایگاه خوبی رادرطی این 8سال گذشته پیداکند؛ همچنین درزمینه مهارتهای پایه وتوسعه عمومی ژیمناستیک نیز هفت دوره جشنواره برگزارشده است که درسنوات گذشته  طی هفت دوره توانستیم رتبه نخست را درسطح کشورتوسط فدراسیون  ژیمناستیک، به خودمان اختصاص بدهیم.

امین منش با بیان اینکه ازلحاظ تجهیزات وامکانات مرکزاستان وشهرستان خرم آبادجایگاه خوبی دارد،یادآورشد:مسئولین توجه به جا وخوبی به این رشته ورزشی پایه دارندوباعث شده است تادرسطح شهرستانها ازدوشهرستان فعال به  هشت شهرستان فعال ارتقا پیداکنیم که باتوجه به کمک 15میلیون تومانی یک خیرورزشی،به شهرستانهای فعال ازلحاظ تجهیزات وامکانات کمک خواهیم کرد.

وی همچنین عنوان کرد:بیشترین تجهیزات وامکانات ژیمناستیک استان وهمچنین نیروی انسانی متعلق به خرم آباد،بروجرد،الشتر،نورآباد،دورود،ازنا ،پلدختروکوهدشت است.

امین منش  خاطر نشان کرد:ازنظر نیروی انسانی خوب هستیم ولی باید افزایش پیدا کندچون رشته ژیمناستیک باتوجه به اینکه یک رشته ورزشی پایه ومادراست ودرمدارس هم بایدعمده فعالیت خودرا داشته باشدقطع به یقین باید جایگاه ژیمناستیک ازاین چیزی که هست ازلحاظ امکانات وتجهیزات رشدبیشتری داشته باشدتابتوانیم جوابگوی ظرفیت های بالقوه خودمان باشیم.

رییس هیئت ژیمناستیک لرستان درخصوص بحث استعدادیابی ورزشی در رشته ژیمناستیک استان نیز گفت: خوشبختانه هرترم سعی می کنیم استعدادیابی خاص خودمان را داشته باشیم باتوجه به اینکه خودم هم ازسال گذشته به عنوان مدیرپایگاه شماره یک فدراسیون کشور معرفی شدم توانستیم سال 95میزبان استعدادیابی منتخبین فدراسیون کشورباشیم که سهم لرستان از لیست 18 نفری فدراسیون 4 نفر،دو مربی ودو ورزشکاربود.

وی اضافه کرد:سعی می کنیم این استعدادهارا کشف وشناسایی کنیم وبه آن درجه ومقامی که بخواهندمعرفی کرده تابه جایگاه خاص خودشان در این رشته ورزشی برسند.

امین منش با بیان اینکه ازلحاظ تیمی عناوین زیادی را کسب کردیم ،تصریح کرد: دررده نوجوانان سال گذشته عنوان دوم تیمی رابه دست آوردیم.

وی با بیان اینکه که بیشتربچه های ما ازپایه شروع کردندگفت: چون ژیمناستیک ما درسالیان گذشته جایگاهی واقعی خودرا پیدانکرده بود لذا اگربخواهیم در آینده حرفی برای گفتن داشته باشیم باید درطی یک دهه  فعالیتهایمان را دربخش نونهالان ونوجوانان متمرکزکنیم که اینها به بخش جوانان وبزرگسالان معرفی شوند.

امین منش ادامه داد:با توجه به شرکت هرساله ورزشکاران مادرمسابقات مختلف ،درنونهالان  بیش از 40مدال دربخش بانوان وآقایان داریم ودررده نوجوانان هم ده مدال کسب کرده ایم.

 وی با بیان اینکه خوشبختانه دیدبرخی از مسئولین  به ورزشهای پایه خیلی جالب است گفت: جادارد ازآموزش وپرورش استان قدردانی کنیم  که با توجه به تعاملی که بامعاونت  تربیت بدنی این دستگاه داریم به هرطریقی  به هییت ژیمناستیک کمک می کنندتادرارتقاءورشد ژیمناستیک استان بتوانیم گامهای بهتری برداریم ؛همچنین دکترعزیزپورمدیرکل اداره ورزش وجوانان لرستان نیز یک سالن اختصاصی به بخش بانوان خرم آبادارائه دادندکه ازبرگشت اجاره توانستند کمکهایی را داشته باشند  و همینطورباعث شدنددست هییت بازشودکه الان می توانیم بازدیدهای خودمان را به صورت میدانی داشته باشیم تا بانقاط ضعف وقوت شهرستانها آشنا شده وآنهارا نیزساماندهی کنیم.

امین منش با بیان اینکه  ژیمناستیک ایران دچارمشکلاتی است وفدراسیون آن با سرپرستی هدایت می شود اظهارکرد:  فکرکنم اگراز سرپرستی به رییس فدراسیون مشخص شود می توانند جایگاه خودشان را پیدا کنند.

وی یادآوری کرد: بالاترین مدالی که سال گذشته دراین رشته  کسب شد توسط آقای جامعی یک ورزشکاربوشهری ودرمسابقات آسیایی بودکه این مدال برنز  نشان داد ژیمناستیک ایران می تواند حرفی برای گفتن داشته باشد ؛مسلماباتوجه به برنامه ریزی که درسنین پایه داریم الان بیشترین ورزشکاران ما عضوتیم ملی هم هستند که نشان از ظرفیتهای بالای ما برای کسب مدالهای بین المللی دارد.

رییس هیئت ژیمناسیت لرستان اظهارداشت: با توجه وجودپایگاه استعدادیابی در لرستان اگرفدراسیون به جایگاه رییس برسد لرستان باتوجه به ظرفیت هایش  می تواند پیشرفت بیشتری داشته باشد.

امین منش در پایان گفت وگوی خود با برنا استقبال مردم لرستان از رشته ژیمناستیک را بی نظیربرشمرد وگفت:  افزایش 4هزارنفری  آماربیمه شدگان این رشته  درلرستان  نشان می دهدکه علاقه مندان زیادی دراین استان به رشته ژیمناستیک وجود داردکه خودبه عنوان یک سبدکالا برای ورزش لرستان به حساب می آید.

گفت وگو : رضا جودکی نژاد