به گزارش خبرگزاری برنا ازیاسوج;معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منابع استاندار پیمانکاران بومی در اولویت واگذاری طرح‌ها و پروژه‌هاگفت: در اجرای قانون برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی در شرایط برابر اولویت با پیمانکاران بومی واجد شرایط در طرح ها و پروژه های اعلامی است.

 مجید محنائی افزود: شرط اولویت به کارگیری نیروهای بومی استان در این قراردادها و نظارت بر آنها نیز مورد تاکید است.