به گزارش روز دوشنبه خبرگزاری برنا ، مورات جان در بازدید از منطقه ویژه اقتصادی پیام از آمادگی برای مشارکت و سرمایه گذاری در زمینه های ساخت 100 هزار متر مربع سوله و ساخت ترمینال مسافربری خبر داد.

وی در این بازدید گفت: وجود قوانین آسان در منطقه ویژه پیام برای سرمایه گذاران خارجی می تواند زمینه و بستر مناسبی برای سرمایه گذاران و تجار ترک در حوزه های مورد توافق باشد.

.