به گزارش خبرگزاری برنا ازلرستان ؛صیفوری افزود:درشش ماهه نخست ،این امورباتلاش کلیه پرسنل توانسته اند۳۱۷موردانشعاب غیرمجاز راشناسایی نمایند.

وی افزود:ازاین۳۱۷مورد۷۹موردباغ وکشاورزی و۲۳۸موردخانگی می باشدکه از این موارد۸۸انشعاب قطع و۹انشعاب باپرداخت هزینه ها مجازو۷۴موردبه مراجع قضایی جهت تعیین تکلیف معرفی شده اندومابقی بامراجعه وبا پرداخت جریمه سرقت آب  ودادن تعهدخود اقدام به قطع انشعاب غیرمجازشان نموده اند.

صیفوری تصریح کرد:این اموردرشناسایی وقطع انشعابات غیرمجاز ازهیچ تلاشی فروگذارنمی نمایند.