«دکتر قدیر رجب زاده» در گفتگو با خبرنگار برنا در مشهد گفت: با توجه به اهمیت فناوری های نوین شامل نانو فناوری، بیو فناوری، فناوری اطلاعات و علوم شناختی به عنوان فناوری های پیشران در توسعه مبتنی بر دانایی و ضرورت برنامه ریزی هدفمند برای بهره برداری از ظرفیت های موجود استان در زمینه هر یک از فناوری های نوین، ستاد استانی فناوری نانو در خراسان رضوی تشکیل شد.

وی ادامه داد: بر اساس آئین نامه اجرایی ستاد فناوری نانو خراسان رضوی این ستاد با هدف ارتقای دانش و فناوری نانو در استان و ارتقای بهره وری و ایجاد هم افزایی میان ذینفعان اصلی در زمینه فناوری نانو و مأموریت پشتیبانی از پژوهش های بنیادی در علوم مرتبط با فناوری نانو و توسعه کاربرد فناوری نانو متناسب با مزیت های نسبی در خراسان رضوی فعال شده است.

وی با تاکید بر سابقه خوب اجرای طرح های پژوهشی کاربردی با موضوع فناوری نانو در پژوهشکده علوم و صنایع غذایی اظهار کرد:  از سال 90 تا کنون حدود 10 طرح پژوهشی در زمینه کاربرد نانو فناوری در صنعت غذا در این پژوهشکده اجرا شده است.