به گزارش خبر گزاری برنا ؛ «مهدی ملاغلامعلی» در جمع خبرنگاران اظهار کرد: بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری در گلستان نشان می‌دهد که نرخ بیکاری فصل زمستان در استان نسبت به فصل پاییز 1/7 درصد کاهش یافته و از 12/7 درصد به 11 درصد رسیده است.

وی افزود: در این فصل نرخ مشارکت اقتصادی جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان 37/7 درصد بود که از نظر این شاخص گلستان در جایگاه 23 کشور قرار گرفت.

ملاغلامعلی تصریح کرد: نرخ بیکاری جمعیت 10 ساله و بیش‌تر در استان 11 درصد و در کل کشور 12/1 درصد است. گلستان از نظر این شاخص در جایگاه 13 کشور قرار دارد.

معاون آمار و اطلاعات سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی گلستان اظهار کرد: 17/3 درصد جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی هستند. استان گلستان از نظر شاخص سهم جمعیت شاغل دارای اشتغال ناقص زمانی در جایگاه ششم کشور قرار دارد.

وی خاطرنشان کرد: سهم اشتغال بخش‌های عمده اقتصادی استان به ترتیب در بخش خدمات 48/5 درصد، بخش صنعت 26/3 درصد و بخش کشاورزی 25/2 درصد است.