به گزارش برنا آذربایجان غربی، تقی کهوریان با اشاره به اهتمام دولت در ساماندهی سکونتگاههای غیررسمی و بافت های ناکارآمد شهری با اجرای طرح های بازآفرینی افزود: 30 درصد از جمعیت شهرها در مناطق حاشیه ای و سکونتگاههای غیررسمی و بافت های ناکارآمد میانی و تاریخی ساکن هستند که به منظورساماندهی این مناطق براساس مصوبات ستاد ملّی بازآفرینی دستگاههای اجرایی و سازمان های مسئول باید 30 درصد از اقدامات سالیانه خود را به مدت 5 سال با شروع از سال جاری به این محله ها اختصاص دهند.
وی با اشاره به نقش دفاتر تسهیل گری در نیازسنجی و کمک به اجرای طرح های ساماندهی این سکونتگاهها ادامه داد:مطالعات سکونتگاههای غیررسمی در 5 شهر ارومیه، مهاباد، خوی، میاندوآب و بوکان به اتمام رسیده و محلات هدف طرح نیز شناسایی شده و مجموعه افدامات دستگاههای مسئول در ستاد استانی بازآفرینی براساس دستورالعمل این ستاد در حال اجرا و پیگیری است که با شناسایی معضلات اجتماعی موجود در این مناطق و توجه به رویکرد های اجتماعی و تاثیرگذاری برنامه های عمرانی و زیربنایی در بهبود وضعیت زندگی ، شاخص کیفیت زندگی ساکنان محلات حاشیه نشین ارتقاء می یابد.
معاون هماهنگی امورعمرانی استاندارخاطرنشان ساخت:در ستاد استانی بازآفرینی سکونتگاههای غیررسمی باید اقدامات در هر سه حوزه اجتماعی،اقتصادی و زیربنایی و کالبدی در برنامه های این ستاد باید به گونه ای تلفیق یابد که با اجرای این طرح ها در یک دوره 5 ساله اهداف بلند مدت آن در کاهش شکاف طبقاتی موجود موثر واقع گردد.
ایشان با اشاره به این نکته که دفاتر تسهیل گر در 10 محله به صورت پایلوت فعالیت خود را در شهر ارومیه شروع می نماید نقش فراهم آوردن شرایط مشارکت ساکنین این محلات با دستگاههای اجرایی و سازمانه های بخش عمومی غیر دولتی و بویژه شهرداریها را در اجرای پروژه ها و انجام اقدامات را به عهده خواهد داشت و این امر یعنی نگاه اجتماعی به توسعه که باعث ایجاد انگیزه پاسداری از نتایج اقدامات توسط ساکنین و ذینفعان می باشد. علاوه بر این ارتباط با مردم ، شناسایی و استخراج نیازهای واقعی و انعکاس آن در تعامل با دستگاههای اجرایی توسط دفاتر تسهیل گری نقش مهم دیگری است که باید بخوبی به مورد اجرا گذاشته شود.
مدیرکل راه وشهرسازی آذربایجان غربی نیز دراین جلسه گفت:در هفت شهراستان سکونتگاههای غیررسمی و مناطق حاشیه نشین شناسایی شده است که مطالعات ساماندهی در پنج شهر به اتمام رسیده و در شهرهای پیرانشهر و سردشت نیز در دست مطالعه است.
مبارک قدم با بیان اینکه در این مطالعات 25 محله هدف شناسایی شده است افزود: براساس این مطالعات مناطق حاشیه نشین با 1431 هکتار 10 درصد مساحت شهرها را به خود اختصاص داده اند و 290 هزار نفر از جمعیت شهرها معادل 30 درصد جمعیت شهرها زندگی می کنند که در قالب برنامه های باز آفزینی 473 اقدام و پروژه تصویب و در دستورکار دستگاههای مسئول قرار دارد.
در ادامه این جلسه مشاور طرح گزارشی از مراحل اجرای این برنامه در شهرارومیه ارائه کرد و مدیران دستگاههای اجرایی استان نیز گزارشی از برنامه ها و اقدامات در دست اجرا دراین محلات ارائه کردند.