به گزارش خبرگزاری برنااز لرستان ؛محمد رضا ملکشاهی راد روز پنج شنبه در حاشیه نشست هم اندیشی هیئت های ورزشی خرم آباد با تاکید برضرورت وجود مشاور ورزشی استانداری ،اظهار کرد: حوزه ورزش  و ورزشکاران ما انتظار دارند که استاندارلرستان  یک مشاور ورزشی داشته باشد تااستاندار  اطلاعات به روزی از مسائل وسطح امکانات ورزشی استان وهمچنین وضعیت دستگاه  وادارات ورزشی داشته وتوسط مشاور ورزشی پیشنهادات رابرای تصمیم گیری بهتر  ،جمع آوری کند.

وی با تاکید براینکه استاندارلرستان باید نقش خود را در حمایت از ورزشکاران بیشتر وپررنگ تر  کنداز  دکتر خادمی  استاندار لرستان درخواست کرد: تقاضای ورزشکاران این است که مشاورورزشی را  از بین ورزشکاران  وقهرمانان وکسانی که محبوبیت بالایی دارند انتخاب کنیدواز این طریق موجب دلگرمی ورزشکاران استان  شوید.