به گزارش خبرگزاری برنا؛ محمود احمدى نژاد در نخستین جلسه ستاد بازآفرینى سال ٩٧ که صبح ٥ شنبه در محل فرماندارى کرج برگزار شد بیان داشت: در شهرنشینى نوین بافت هاى ناکارآمد شهرى به عنوان ضایعه شهر محسوب مى شوند.

وى ادامه داد: درحال حاضر نیز بافت هاى میان شهرى شکل گرفته است.

سرپرست شهردارى کرج همچنین با بیان اینکه حجم زیادى از سرانه ها در اختیار شهردارى است، گفت: متاسفانه به دلیل عدم هماهنگى در اقدامات، خروجى مورد نظر در پروژه ها کسب نشده است.

وى همچنین با تاکید بر اینکه در سال جارى با هماهنگى و برنامه ریزى بین دستگاهى باید امور را پیش برد، بیان داشت: در برنامه ریزى سال گذشته باوجود منابع مالى مطلوب، هدف مورد نظر تامین نشده است.