به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد، در دومین دوره مســابقات دارت رنکینگ مناطق کشــور، تیم دارت بانوان خراسان رضوى به یک مدال طلا و دو برنز مشترک دست یافت.

در این رقابت ها که به میزبانى بیرجند برگزار شد، زهرا رمضانى به مدال طلا دســت یافت و ملیحه بیرونى کاشانى و مریــم صدوقى به طور مشــترک مدال برنز را از آن خود کردنــد.

این رقابت ها با حضور ۳۲دارتر از اســتان هاى خراســان رضوى، خراسان شمالى، سمنان، گلستان و خراســان جنوبى به میزبانى شهرستان بیرجند برگزار شد.