به گزارش خبرگزاری برناازلرستان ؛ ابتکارکه روز  سه شنبه در شورای اداری لرستان سخن می گفت با بیان این مطلب ،اظهار کرد: مسئولان بحث عدالت اجتماعی را باید در سطوح مختلف مدیریتی و سیاست گذاری ها مورد توجه قراردهند ودراین راستا به زنان نیز توجه ویژه ای داشته باشند.

او با تاکید برلزوم  تحقق عدالت جنسیتی از اعلام شاخص ها و ماموریت های دستگاه های مختلف از سوی ستاد ملی زن و خانواده خبرداد و افزود:نشست های مشترکی  با همکاری  وزارت آموزش و پرورش برای ارائه آموزش های تربیت بدنی و ورزشی به دانش آموزان  دختر و معلمان  مقطع ابتدایی  برگزارکرده ایم که در این راستا  به 76 هزار معلم مقطع ابتدایی در سال جاری آموزش های لازم ارائه داده  شد.

ابتکار از اجرای طرح گفتگوی ملی خانواده در20 استان  کشور خبرداد و گفت:  امروز نیز این طرح در لرستان به عنوان بیست ویکمین استان آغازشد.

او برضرورت گفت گوی بین نسلی در سطح کشور تاکید کرد وگفت: مشکل اختلال ارتباطی در بین خانواده هاباید حل شود.

ابتکاردر ادامه از تصویب مصوبه ارائه آموزش های قبل و بعد از ازدواج در ستاد ملی خانواده  خبرداد ویادآورشد: این مصوبه در راستای تقویت ارکان خانواده  تصویب شده است ودستگاه های اجرا کننده آن نیز مشخص شده اند.

معاون رییس جمهور درامورزنان و خانواده از تدوین سند ارتقای وضعیت زنان خبرداد و خاطرنشان کرد: مصوبه انتصاب 30 درصدی زنان در پست های مدیریتی در حال اجرا است اما تا تحقق کامل  آن  فاصله زیادی داریم.

معصومع ابتکار با تاکید براینکه مصوبه 30 درصدی زنان در پست های مدیریتی  باید تا پایان دولت به طور کامل عملیاتی شود،بیان کرد: در حال حاضر حدود 40 درصداز  بدنه دولت را بانوان تشکیل داده اند.