به گزارش خبرگزاری برنا از مشهد ابوالفضل مکرمی فر امروز 21 مهره ماه با اشاره به برگزاری گردهمایی دو روزه مدیران میراث فرهنگی خراسان رضوی در روزهای پایانی هفته گذشته اظهار کرد:  براساس این ارزیابی تربت حیدریه در ۱۱ موضوع برترشده و ۱۶۹ امتیاز ارزیابی کسب کرده است.

وی افزود: هم چنین گناباد در ۶ موضوع برترشده و ۱۴۹ امتیاز ارزیابی کسب، سبزوار در۸ موضوع برترشده و ۱۴۶ امتیاز کسب، کاشمر در ۲ موضوع برتر شده و ۱۴۶ امتیاز ارزیابی و بجستان در ۵ موضوع برتر و ۱۴۶ امتیاز ارزیابی را کسب کرده است.

 مکرمی فر با اشاره به ارزیابی 27 نمایندگی و اداره میراث فرهنگی شهرستان های خراسان رضوی، گفت:  تایباد، نیشابور، خواف، مشهد،  و بینالود در جایگاه بعدی ارزیابی قرار دارند.

 وی تاکید کرد: ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی شهرستان هایی که امتیاز پائین داشته اند مکلفند در6 ماه دوم سال ، حداقل امتیاز الزم در ارزیابی را کسب کنند.

مکرمی فر تصری کرد: با ارزیابی عملکرد در 6 ماهه نخست سال مشخص شد که ادارات و نمایندگی های میراث فرهنگی در کجای مسیر قرار دارند و به چه مسیر در حرکت است.

وی ادامه داد: فعالیت در همه زمینه و حوزه فعالیت اداره کل از جمله میراث فرهنگی، صنایع دستی ، گردشگری ، سرمایه گذاری، توسعه مدیریت و روابط عمومی مد نظر بوده است و باید در همه زمینه ها به خوبی فعالیت کنند.